Sol·licitud de canvi de domiciliació bancària

Nom i cognoms*

DNI*

Adreça

Telèfon*

Abonat

Correu electrònic*

Marqueu la següent casella si voleu canviar el compte corrent a totes les finques:

Si només voleu canviar la domiciliació bancària d'alguna finca, ompliu la següent taula:

Polígon Parcel·la Terme Superfície Hidrant

Compte corrent antic: - - - -

Compte corrent nou: - - - -

I sóc sabedor que l'article 37 de les Ordenances de la Comunitat diu així: "Els deutes contrets pels partícips i derivats de les despeses i inversions esmentades en l'article anterior gravaran la finca de la qual sigui titular el particip deutor, i la Comunitat podrà exigir el seu import per la via administrativa d'apremi i prohibir l'ús de l'aigua mentre no se satisfacin els dits deutes, encara que la finca hagi canviat d'amo".

I per que quedi constància als efectes que pugui derivar, el signo

Adjuntar DNI

Adjuntar signatura