POLÍTICA DE PRIVACITAT


1 RESPONSABLE
Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: Comunitat de Regants Garrigues Sud
CIF: G25353632 Adreça: C/ Pla de la Vila, 33 C.P. 25177 La Granadella (Lleida)
Tel. 973133426
e-mail: administracio@crgarriguessud.org

2 FINALITAT
Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
“A la nostra empresa tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la relació contractual i/o comercial que ens vincula amb els regants, proveïdors, i amb les persones de contacte, amb la finalitat de gestionar la prestació de serveis encomanada, la gestió comercial i la gestió comptable.”
Per quant temps conservarem les seves dades?
“Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i/o se sol·liciti la seva supressió per l’interessat de forma expressa.

3 LEGITIMACIÓ
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
“La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la prestació de serveis encomanda pel regant/client/proveïdor/persona de contacte i que uneix a ambdues parts, segons els termes i condicions que consten en el contracte de prestació de serveis.”
L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de prestació de serveis ens vincula.”

4 DESTINATARIS
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
“Les dades que ens comuniqui no seran cedides a terceres empreses, tret que Vostè hagi consentit per escrit i expressament la cessió de dades a les empreses que en tot cas constin en el document de consentiment de cessió de dades.

5 DRETS
Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
“Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la nostra empresa estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, transparència, supressió, limitació i portabilitat a les seves dades, dirigint-se per escrit o per correu electrònic a les dades que us hem proporcionat a l’apartat “1 Responsable”
Finalment, l’informem que vostè té també dret a plantejar la corresponent reclamació davant l’autoritat de control competent en matèria de protecció de dades, si considera que hem vulnerat algun dels drets que el Reglament de Protecció de Dades o la seva norma de desenvolupament li reconeixen.

6 PROCEDÈNCIA
Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen directament de vostè, en el cas en què hagi prestat el consentiment directament, o bé a través d’altres empreses/associacions/entitats amb les quals vostè manté una relació contractual i del que existeix el seu consentiment exprés i per escrit perquè la nostra empresa pugui obtenir i tractar les seves dades.
A continuació enumerem les dades que podem obtenir de vostè:
Les categories de dades que es tracten són:
 Dades d’identificació: nom i cognoms, NIF/CIF, adreces postals o electròniques, telèfon.
 Dades sobre propietats de finques rústiques.
 Informació comercial.
 Dades econòmiques, financeres i assegurances.